Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực từ ngày Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017. Chào mừng bạn đến với dịch vụ (the "Service") của i-5.Biz. Những Điều khoản Sử dụng sau đây sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi tại www.i-5.biz. Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản sau đây.

Trang web dành cho khán giả nói chung và không được chỉ dẫn trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn đăng nội dung cho công chúng xem trên các trang web, chúng tôi có thể phân phối nội dung thông tin như vậy cho một đối tượng rộng lớn hơn bằng cách chia sẻ với các bên thứ ba.

Nội dung của các trang của trang web này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung để bạn sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Nội dung của tài liệu này có thể thay đổi. Tuy nhiên phiên bản mới nhất sẽ có sẵn trên trang này

Cả chúng tôi lẫn bất kỳ bên thứ ba nào đều không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc sự bảo đảm nào về độ chính xác, tính hợp thời, hiệu quả, tính đầy đủ hay tính thích hợp của thông tin và các tài liệu được tìm thấy hay được cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn công nhận rằng thông tin và các tài liệu này có thể thiếu chính xác hoặc có lỗi sai và chúng tôi tuyệt đối loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc lỗi trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật.

Bạn phải tự chịu, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với, mọi rủi ro trong quá trình bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này. Việc bảo đảm mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin sẵn có qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn là tr.ch nhiệm của riêng bạn,

Tất cả các nhãn hiệu thương mại được mô phỏng trên trang web này mà không phải là tài sản của, hoặc được cấp phép cho, người điều hành được công nhận trên trang web.

Thỉnh thoảng trang web này cũng có thể chứa các đường liên kết tới các trang web khác. Các đường liên kết nhằm cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Nó không có nghĩa là chúng tôi tán thành (các) trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web được liên kết.

Không được tái sử dụng thông tin này dưới hình thức công bố.

Sự sử dụng trang web này của bạn và bất kỳ sự tranh chấp nào phát sinh từ sự sử dụng đó đều chịu sự chi phối của luật pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Bạn không thể sử dụng Dịch vụ để gửi Nội dung hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm các quyền của đối tượng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, công khai, quyền riêng tư hoặc các quyền sở hữu khác.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ Google hoặc API khác nhau (ví dụ như Google Maps API). Thông qua việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ chịu ràng buộc theo Điều khoản Dịch vụ của Google.